Primitive Survival

Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe

Products You May Like

Articles You May Like

Family Disaster Supplies Kit Home & Auto
Covid -19 In Russia | Moscow Lockdown, Vaccines And QR Codes
Primitive Technology: Build Fish Tank and Refrigerator Food Storage (Search for Turtles and Fish)
The GKPM Survival Concept
Using a Strop to Clean, Sharpen, and Hone your Blades

Leave a Reply

Your email address will not be published.